jQuery UI Datepicker - Show week of the year jQuery UI Datepicker - Show week of the year


HJÄLP
Husinfo

Hus info består av en PDf med upp till 2 sidor
Här kan du ange text information angående huset.
Font storleken är som standard 12 pixlar
All text börjat med ett indrag på 50 pixlar

Om du vill ha en annan font storlek eller annat indrag
så kan du börja textraden med ett kommado tex.

xx=00 - 99 är antal pixlars vänster ställning
Om xx=10 = 50-10=40 pixlars indrag

yy=01 - 99 Storlek på fonten i denna rad
Om yy=14 så blir font storleken 14 pixlar

Detta gäller endast på den rad som föregås av #xxyy#